H-O-T Oxygen Therapy


การบำบัดด้วยออกซิเจน

  • เพิ่มระดับออกซิเจนในกระแสเลือดและเนื้อเยื่อ
  • เพิ่มอัตราการไหลเวียนโลหิต
  • รักษาโรคและอาการที่เกิดจากการขาดออกซิเจน
  • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
  • ลดค่าความเป็นกรดของเลือด