HEAVY METAL TEST


การตรวจสารพิษและโลหะหนัก

ในชีวิตประจำวันของเราต้องพบกับสารพิษและโลหะหนักจากทั้งมลภาวะ อาหาร น้ำดื่ม ทำให้เกิดการสะสมในร่างกาย เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการและโรคความเสื่อมต่างๆ เช่น เบาหวาน สมองเสื่อม มะเร็ง เป็นต้น ดังนั้นการตรวจสารพิษและโลหะหนักในเลือด จะทำให้เราทราบถึงปริมาณสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย ถ้ามีมากเราก็หาวิธีที่จะขจัดมันออกไป