INBODY


การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายได้มากกว่า 50 ประเภท รวมถึงน้ำ โปรตีน แร่ธาตุ ไขมันและภาวะโภชนาการ

อัตราส่วนระหว่างกล้ามเนื้อและไขมัน

ค่าดัชนีมวล ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอม

เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย

วิเคราะห์ภาวะโรคอ้วน