LIVE BLOOD ANALYSIS


การตรวจวิเคราะห์เลือดจากปลายนิ้ว

สามารถบ่งบอกถึงสภาวะสุขภาพเบื้องต้น โดยสังเกตจากลักษณะของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว สารตกค้างและรูปแบบการเรียงตัวของเม็ดเลือด ทำให้แพทย์ทราบถึงความเสี่ยง และสามารถแนะนำการปฏิบัติตัวเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม