MAX PULSE


การตรวจสุขภาพหลอดเลือด

การตรวจวัดสภาพภายในหลอดเลือดผ่านปลายนิ้ว สามารถบอกถึง

ความผันแปรของอัตราชีพจร

สภาวะของเส้นหลอด

ระดับความเครียด

อัตราเฉลี่ยการเต้นของหัวใจ

ความยืดหยุ่นของหลอดเลือด